Standard matkakohtainen

Gouda vakuutus on osa Norjalaista Gjensidige-ryhmää. Gjensidige perustettiin vuonna 1924 ja vakuuttaa tällä hetkellä yli 2 miljoonaa matkustajaa vuodessa. Suomessa Gouda keskittyy ainoastaan matkavakuutuksien myyntiin, mikä on tehnyt meistä matkavakuutuksien asiantuntijan.

PÄIVYSTÄVÄ HÄTÄPALVELU

Goudalla on oma hätäpalvelu, joka päivystää vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä. Hätäpalvelusta saat aina tiedon esim. lähimmästä päivystävästä lääkäristä, sairaanhoitajasta tai kriisiavusta. Tarpeen vaatiessa he antavat maksusitoumuksen sairaalalle tai lääkärille, järjestävät sairaankuljetuksen sekä ovat yhteydesssä omaisiin. Apu on aina puhelinsoiton päässä.

Voit ostaa Standard matkavakuutuksen niin kauan kuin olet alle 60-vuotias ennen lähtöpäivääsi Suomesta.

STANDARD

Hyvä vaihtoehto sinulle, jolle perinteinen matkavakuutus on riittävä. Sisältää matkasairauden ja matkatapaturman aiheuttamat hoitokulut ilman euromääräistä ylärajaa. Sairauden hoitokulut korvataan enintään 120 päivältä hoidon alkamisesta. Matkatapaturman hoitokulut korvataan enintään kolme vuotta tapaturman sattumisesta.

VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Matkakohtainen vakuutus on voimassa enintään kolmen kuukauden pituisella ulkomaanmatkalla. Matkakohtainen vakuutus tulee aina ottaa ennen matkalle lähtöä Suomesta, ja vakuutus astuu voimaan aikaisintaan maksamishetkestä. Goudan vakuutus tulee olla voimassa matkan alkaessa Suomesta.

HUOM!

Tässä esitteessä on tiivistelmä Goudan matkavakuutusten täydellisistä ehdoista. Täydelliset ehdot saat Goudalta. Ehdot löytyvät myös sivuilta www.gouda.fi.

Tarvitsetko tietoa tai neuvoja?

Jos tarvitset neuvoja tai ohjausta matkan aikana tai sen jälkeen, älä epäröi ottaa yhteyttä Gouda Matkavakuutuksiin.

Puh.: +358 (0 )207 436 400
Fax.: +358 (0) 207 436 401
E-mail: gouda@gouda.fi

KORVAUSTAULUKKO STANDARD

A MATKASAIRAUDEN HOITOKULUT
Ilman ylärajaa enintään 120 päivää

B MATKATAPATURMAN HOITOKULUT
Ilman ylärajaa enintään 3 vuotta

C MATKALTA MYÖHÄSTYMINEN
Enintään 1.700 euroa

D HAMMASHOITOKULUT 
Enintään 85 euroa

E PAHOINPITELY
Enintään 45.000 euroa

F PYSYVÄ HAITTA
Tapaturman aiheuttama, enintään 20.000 euroa 

G KUOLINKORVAUS
Matkatapaturman aiheuttamana 10.000 euroa

H MATKATAVARAT 
Enintään 700 euro

I MATKATAVAROIDEN MYÖHÄSTYMINEN
Enintään 90 euroa vuorokausi, kuitenkin enintään 360 euroa

J MATKAVASTUUVAKUUTUS
Enintään 200.000 euroa

K OIKEUSTURVAVAKUUTUS
Enintään  9.000 (Omavastuu 15%)

A MATKASAIRAUS

Matkasairaus on lääkärinhoitoa vaativa sairaus, joka on alkanut tai josta on ilmennyt selviä oireita vasta matkan aikana tai jonka lääketieteellisen kokemuksen mukaan on katsottu saaneen alkunsa matkan aikana ja johon on annettu lääkärinhoitoa matkan aikana tai 14 vuorokauden kuluessa matkan päättymisestä. Matkasairautena ei korvata sairautta, joka on aiheutunut alkoholin, lääkeaineiden tai muiden huumaavien aineiden väärinkäytöstä.

B MATKATAPATURMA

Matkatapaturma on äkillinen, ulkoinen ja ruumiinvamman aiheuttava tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta matkan aikana. Matkatapaturmana ei korvata puremasta tai pistosta saatua tartuntatautia eikä myöskään vammaa, joka on aiheutunut hampaisiin kohdistuvasta purentavahingosta. Vahinkotapahtumana ei myöskään korvata vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet itsemurhasta, riippumatta iästä tai mielentilasta. Vakuutuksesta ei korvata tapaturman aiheuttamia psyykkisiä seurauksia.

C MATKALTA MYÖHÄSTYMINEN

Myöhästyminen korvataan, jos vakuutettu ei ehdi ajoissa Suomesta ulkomaille suuntautuvan lento-, juna- bussi- tai laivamatkan alkamispaikkaan tai jatkolennon alkamispaikkaan sen vuoksi, että yleinen kulkuneuvo, jolla vakuutettu on aikonut tulla tai jolla hän on ollut tulossa edellä mainittuun paikkaan viipyy matkalla sään, luonnonmullistuksen, teknisen vian, rikollisen teon tai viranomaisen toimenpiteen vuoksi tai jos vakuutetun käyttämä kulkuneuvo joutuu liikenneonnettomuuteen tai siihen tulee tekninen vika. Myöhästymisen johdosta korvataan tarpeelliset ja kohtuulliset kulut, joita tarvitaan matkalle mukaan pääsemiseksi.

D HAMMASHOITOKULUT

Puremisesta hampaalle tai hammasproteesille aiheutuneesta vammasta korvataan hoitokustannukset ja kohtuulliset paikalliset matkakulut. Äkillisen hammassäryn välttämättömästä hoidosta aiheutuneet hoitokulut kohtuullisine paikallisine matkakuluineen. Edellytyksenä on, että särky on alkanut ja hoito on annettu matkan aikana. Hoitokulut korvataan enintään 85 euroon saakka.

E PAHOINPITELY

Jos vakuutettu joutuu pahoinpitelyn kohteeksi matkan aikana ja vahingon aiheuttaja jää tuntemattomaksi tai vahingon aiheuttajalta ei saada vahingonkorvausta, on vakuutettu oikeutettu korvaukseen kivusta, särystä ja ansionmenetyksestä siinä laajuudessa kuin Suomen voimassa olevan lainsäädännön mukaan korvausta maksettaisiin, kuitenkin enintään 45.000 euroon asti. Korvausta ei kuitenkaan makseta, jos vakuutettu vammautuu rikollisen tekonsa yhteydessä. Korvaus maksetaan ainoastaan, jos vahingon aiheuttaja on tuntematon tai ei voi maksaa vahingonkorvausta.

F PYSYVÄ HAITTA

Vakuutetulla on oikeus korvaukseen pysyvästä haitasta, joka vakuutetulle aiheutuu matkatapaturman vuoksi. Korvaus pysyvästä haitasta maksetaan, jos matkalla sattunut matkatapaturma johtaa kolmen vuoden kuluessa matkatapaturmasta vakuutetun pysyvään lääketieteellisesti osoitettavaan haittaan, edellyttäen että matkatapaturmasta on kulunut vähintään 12 kuukautta ja pysyvän haitan haitta-aste on vahvistettu lopullisesti. Korvauksen suuruutta määriteltäessä otetaan huomioon vain vamman laatu, mutta ei vakuutetun yksilöllisiä olosuhteita kuten ammattia tai harrastuksia.

G KUOLINKORVAUS

Oikeus kuolinkorvaukseen syntyy, kun vakuutettu kuolee matkavakuutuksen voimassaoloaikana matkatapaturman seurauksena. Korvauksena maksetaan matkatapaturman sattuessa voimassaollut vakuutusmäärä.

H MATKATAVARAT

Matkatavaravakuutus korvaa matkan aikana sattuvia yllättäviä vahinkoja vakuutussopimuksessa mainittavaan korvaussummaan saakka. Matkavakuutuksesta korvataan vakuutetun matkatavaroille matkan aikana äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vakuutustapahtumasta aiheutuneet suorat esinevahingot taulukon mukaisesti. Matkatavaroiksi luetaan vakuutetun matkalle mukaansa ottama henkilökohtainen yksityisomaisuus, matkalla hankittu omaisuus sekä omaisuus, jonka vakuutettu on lainannut matkaa varten omaa henkilökohtaista käyttöään varten.

I MATKATAVAROIDEN MYÖHÄSTYMINEN

Vakuutus korvaa välttämättömyystarvikkeiden hankintakustannukset silloin, kun kuljetettavaksi jätetty matkatavara myöhästyy vähintään kaksi tuntia vakuutetun saapumisesta menomatkalla matkakohteeseensa.

J MATKAVASTUUVAKUUTUS

Vastuuvakuutus korvaa vakuutuksessa vakuutetun matkalla toiselle huolimattomalla menettelyllään aiheuttamat henkilö- ja esinevahingot.

K OIKEUSTURVAVAKUUTUS

Matkavakuutukseen sisältyvästä oikeusturvavakuutuksesta korvataan vakuutetulle matkalla yksityishenkilönä ja matkustajan ominaisuudessa aiheutuneet välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut riita- ja rikosjutuissa.Vakuutetulla on oikeus käyttää oikeudenkäynnissä asiamiehenään valitsemaansa asianajajaa tai muuta lakimiestä, edellyttäen että Goudalla on mahdollisuus etukäteen hyväksyä vakuutetun valitsema lainopillinen asiamies.

TÄMÄ ON TIIVISTELMÄ GOUDAN MATKAVAKUUTUSTEN TÄYDELLISISTÄ EHDOISTA 747, JOTKA SAA GOUDALTA TAI OSOITTEESTA WWW.GOUDA.FI

GOUDAN MATKAVAKUUTUKSISTA

Matkavakuutus voidaan myöntää henkilölle, joka asuu vakituisesti Suomessa. Matkustajavakuutuksen myöntämiseen tarvitaan lisäksi voimassaoleva Kela-kortti. Matkavakuutus koostuu matkustajavakuutuksesta ja yleensä myös matkatavaravakuutuksesta, johon sisältyvät lisäksi myös matkavastuuvakuutus ja matkaoikeusturvavakuutus.

GOUDAN MATKAVAKUUTUSTEN VOIMASSAOLOAIKA

Matkakohtainen vakuutus on voimassa enintään kolmen kuukauden pituisella ulkomaanmatkalla. Matkakohtainen vakuutus tulee ottaa ennen matkalle lähtöä Suomesta, ja vakuutus astuu voimaan aikaisintaan maksamishetkestä. Goudan vakuutus tulee olla voimassa matkan alkaessa Suomesta.

EI-KORVATTAVAT VAHINGOT JA KORVAUKSEN ALENTAMINEN

Gouda ei ole velvollinen maksamaan korvausta vakuutetulle tai vakuutetun omaisuudelle aiheutuneista vahingoista ja kustannuksista Goudan vakuutusten perusteella seuraavien olosuhteiden vallitessa:

Vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman itse tahallisesti tai kustannukset ovat aiheutuneet oleskelusta kylpylaitoksessa tai parantolassa. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut maksuvälineiden ja arvopapereiden katoamisesta
tai unohtamisesta tai vakuutetun esineen hankautumisesta, kulumisesta, käytöstä, vanhenemisesta tai itsestään tuhoutumisesta tai vahinko on aiheutunut urheiluvälineelle sen käytön aikana.

Vakuutus ei myöskään korvaa jos omaisuudelle aiheutunut vahinko on pintapuolinen eikä se vaikuta sen käyttökelpoisuuteen. Korvausta ei makseta mikäli vakuutetun omaisuus on kadonnut tai unohtunut. Omaisuus katsotaan kadonneeksi, jos vakuutettu ei voi nimetä katoamiselle mitään tiettyä äkillistä syytä. Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeällä huolimattomuudellaan voi Gouda olosuhteista riippuen vähentää vakuutetulle tulevaa korvausta. Goudan matkavakuutusten vahinkovakuutusten perusteella  tulevaa korvausta voidaan olosuhteista riippuen niin ikään alentaa, jos vakuutetun alkoholin tai huumausaineen käyttö on vaikuttanut vakuutustapahtumaan. Korvausta ei myöskään makseta mikäli vahinko on tapahtunut osallistumisesta ruumiilliseen ansiotyöhön tai vakuutetun vakavista psyykkisistä häiriöistä.

SUOJELUOHJEET

Suojeluohjeiden merkitys ja niiden laiminlyömisen seuraukset: Vakuutetun on noudatettava Goudan suojeluohjeita. Jos vakuutettu laiminlyö suojeluohjeiden noudattamisen, voi Gouda alentaa tai evätä kokonaan sattuneen vahingon vakuutuskorvausta. Vakuutetun on matkalla jatkuvasti noudatettava huolellisuutta  omaisuutensa varjelemiseksi ja vahinkojen välttämiseksi.

VARKAUDET JA MURROT

Vakuutetun on varkauksien ja murtojen välttämiseksi huolehdittava hotellihuoneensa ja muiden säilytyspaikkojen lukitsemisesta tai tarkoituksenmukaisesta valvonnasta. Ovien, ikkunoiden, luukkujen ja muiden sisäänpääsyteiden tulee aina olla suojatut, suljetut ja lukitut. Mukana olevaa omaisuutta on jatkuvasti valvottava, eikä sitä saa hetkeksikään jättää ilman jatkuvaa silmälläpitoa yleisillä paikoilla. Varkaudelle erityisen altista omaisuutta kuten koruja, kameroita, projektoreita, kiikareita, soittimia, nauhureita, elektronisia laitteita, matkapuhelimia ja muita helposti varastettavia arvoesineitä on pidettävä erityisen tarkan silmälläpidon ja valvonnan kohteena. Säilytettäessä omaisuutta autossa, hotellihuoneessa, hytissä tai niitä vastaavassa majoitustilassa, on arvoesineiden ja yli 500 euron arvoisten esineiden ja laitteiden oltava kiinteässä, erikseen lukittavassa tilassa.

RAHAT, MAKSUVÄLINEET JA ARVOPAPERIT

Rahojen, maksuvälineiden ja arvopapereiden tulee aina olla lukitussa tallelokerossa silloin kun niitä ei kuljeteta mukana.

MUUT OHJEET

Helposti rikkoutuvat esineet tulee kuljettaa yleisissä kulkuneuvoissa käsimatkatavarana. Syövyttävät ja tahraavat aineet sekä nesteitä sisältävät pullot ja pakkaukset tulee pakata suojaavasti erikseen muusta mukana olevasta omaisuudesta.

MATKUSTAJAVAKUUTUS

Hoitokorvaus matkasairauden tai matkatapaturman johdosta ovat ilman euromääräistä ylärajaa ja ilman omavastuuta. Matkasairaus on lääkärinhoitoa vaativa sairaus, joka on alkanut tai josta on ilmennyt selviä oireita vasta matkan aikana tai jonka lääketieteellisen kokemuksen mukaan on katsottu saaneen alkunsa matkan aikana ja johon on annettu lääkärinhoitoa matkan aikana tai 14 vuorokauden kuluessa matkan päättymisestä. Matkasairautena ei korvata sairautta, joka on aiheutunut alkoholin, lääkeaineiden tai muiden huumaavien aineiden väärinkäytöstä. Matkatapaturma on äkillinen, ulkoinen ja ruumiinvamman aiheuttava tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta matkan aikana. Matkatapaturmana ei korvata puremasta tai pistosta saatua tartuntatautia. Tapaturmana ei myöskään korvata vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet itsemurhasta, riippumatta iästä tai mielentilasta. Vakuutuksesta ei korvata tapaturman aiheuttamia psyykkisiä seurauksia.

VAKUUTETUN OIKEUS HOITOKORVAUKSEEN

Vakuutetulla on oikeus hoitokorvaukseen matkasairauden tai matkatapaturman aiheuttamista hoitokuluista siten, että matkasairaudesta aiheutuneet hoitokustannukset korvataan enintään 120 päivän ajan hoidon alkamisesta lukien. Matkatapaturmasta aiheutuneet hoitokustannukset korvataan enintään kolmen vuoden ajalta tapaturman sattumisesta.

Korvausta maksetaan myös hoitokuluista, jotka ovat aiheutuneet jo ennestään olleen sairauden äkillisestä pahenemisesta tai terveydentilan huonontumisesta, mikäli muutos yleisen lääketieteellisen kokemuksen mukaan ei ole ollut todennäköinen tai odotettavissa. Näissä tapauksissa korvataan ainoastaan akuutti ensiapuluonteinen matkakohteessa annettu hoito enintään yhden viikon ajalta hoidon alkamisesta. Matkasairaudesta ja matkatapaturmasta aiheutuneet hoitokulut korvataan sillä edellytyksellä, että tehtävät tutkimukset ja hoidot ovat lääkärin määräämiä ja kysymyksessä olevan sairauden tai vamman hoidon kannalta välttämättömiä. Seuraavat matkasairaudesta ja matkatapaturmasta aiheutuneet hoito- ja muut kulut kuuluvat korvauksen piiriin: Kohtuulliset sairaanhoito- ja tutkimuskulut sekä kulut lääkärin määräämistä tai vastaavan ulkomaisen viranomaisen antaman luvan perusteella apteekista myytävistä lääkevalmisteista. Välttämättömät matkan aikana aiheutuneet puhelinkulut korvataan enintään 200 euroa. Tarpeelliset sairaanhoitoon liittyvien välttämättömyystarvikkeiden hankintakustannukset, milloin ne eivät paikallisen tavan mukaan sisälly sairaanhoitoon korvataan enintään 170 euroon asti.

HAMMASVAMMAN JA ÄKILLISEN HAMMASSÄRYN HOITOKULUT

Puremisesta hampaalle tai hammasproteesille aiheutuneesta vammasta korvataan hoitokustannukset ja kohtuulliset paikalliset matkakulut. Korvauksen eninmäismäärä on enintään 85 euroa. Äkillisen hammassäryn välttämättömästä hoidosta aiheutuneet hoitokulut  kohtuullisine paikallisine matkakuluineen korvataan kuten yllä mainitaan.  Edellytyksenä on, että särky on alkanut ja hoito on annettu matkan aikana.

KORVAUS MATKAN PERUUNTUMISESTA

Vakuutus korvaa vakuutetun matkan peruuntumisen eli matkalle lähdön estymisen Suomesta, mikäli tämä johtuu pakottavista syistä: Vakuutetun äkillisestä sairastumisesta, tapaturmasta tai kuolemasta. Vakuutetulla on lisäksi oikeus korvaukseen, jos matkan peruuntuminen on aiheutunut pakottavasti äkillisestä sairaudesta, tapaturmasta tai kuolemasta, jonka kohteena on vakuutetun lähiomainen tai yksi kanssamatkustaja, jonka kanssa vakuutettu on kahdestaan varannut matkan Suomessa. Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin perustein.

Matkan peruuntumista ei korvata, jos vakuutus on maksettu myöhemmin kuin kolme vuorokautta ennen matkan alkamista tai peruuntumisen syy on ilmennyt ennen matkan varaamista tai maksamista. Vakuutuksesta ei myöskään korvata mikäli peruuntumisen syy on ilmennyt ennen vakuutuksen tekemistä tai äkillinen sairastuminen on aiheutunut alkoholin tai lääkeaineiden väärinkäytöstä tai huumaavan aineen käytöstä.

KORVAUS MATKASAIRAUDEN TAI TAPATURMAN JOHDOSTA MUUTTUNEESTA PALUUMATKASTA AIHEUTUVISTA KUSTANNUKSISTA

Jos hoitava lääkäri matkakohteessa määrää paluumatkan lykättäväksi suunnitellusta ajankohdasta korvataan vakuutetulle muutetun paluumatkan aiheuttamat lisäkustannukset sekä mahdolliset syntyvät lisämajoituskustannukset matkakohteessa edellyttäen, että Gouda on hyväksynyt tällaiset lisäkustannukset.

KORVAUS MATKAN KESKEYTYMISESTÄ AIHEUTUNEISTA VAHINGOISTA KUN VAKUUTETUN ON PAKKO PALATA KOTIPAIKKAKUNNALLENSA

Matkan keskeytyminen on alkaneen matkan muuttuminen, joka aiheutuu pakottavasti vakuutetun matkasairaudesta tai matkatapaturmasta. Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin perustein. Keskeytyminen korvataan myös, mikäli vakuutetun Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistuu huomattava omaisuusvahinko. Vakuutetun ennenaikainen matkaltapaluu korvataan vain, mikäli matkasairaus tai -tapaturma on sen laatuinen, että vakuutetun hoito lääketieteellisin perustein vaatii paluun Suomeen. Vakuutetulla on lisäksi oikeus korvaukseen, jos ennenaikainen tai viivästynyt paluumatka Suomeen on aiheutunut pakottavasti äkillisestä sairastumisesta, tapaturmasta tai kuolemasta, joka kohtaa vakuutetun lähiomaista tai kanssamatkustajaa, jonka kanssa vakuutettu on kahdestaan varannut Suomesta täältä alkavan matkan. Matkan keskeytymisestä korvataan vakuutetulle matkan aikana aiheutuneet välttämättömät ylimääräiset matka- ja majoituskustannukset. Vakuutusyhtiön hyväksymät kohtuulliset matkakustannukset uudesta menomatkasta matkakohteeseen korvataan, mikäli matka tehdään vakuutuksen voimassaoloaikana ja se on välttämätön työsuhteen tai oppilaitoksessa tapahtuvan opiskelun jatkumisen vuoksi. Tällöin tulee matkapäiviä olla jäljellä yli 50% siitä hetkestä kun vakuutettu lähti matkakohteesta kohti Suomea. Vakuutetun etukäteen erikseen maksamat matkan aikana käyttämättä jääneet palvelut, retket ja matkat kohteessa korvataan, kuitenkin enintään 1700 euroon asti.

Vakuutetun menettämältä matkapäivältä korvataan, jos matka on keskeytynyt hänen sairaalahoitonsa tai ennenaikaisen matkaltapaluunsa seurauksena. Korvaus sairaalahoidon vuoksi menetetyiltä matkapäiviltä maksetaan vain sairastuneelle seuraavasti, 50 euroa matkapäivältä. Samalta ajalta korvausta maksetaan ainoastaan joko sairaalahoidon tai ennenaikaisen matkaltapaluun vuoksi. Korvausta maksetaan enintään 45 päivältä, kuitenkin enintään etukäteen maksetun matkan hinta. Korvausta ei makseta, jos matka on vahinkohetkellä kestänyt yli 90 päivää. Matkapäivät lasketaan matkan alkamishetkestä täysinä 24 tunnin ajanjaksoina. Menetetyt matkapäivät lasketaan vastaavasti sairaalahoidon alkamisesta tai matkan keskeytymisestä siihen saakka, kun sairaalahoito päättyi tai enintään siihen asti, kun matkan piti päättyä. Jos viimeinen näin laskettu täysi ajanjakso ylittyy 12 tunnilla, lasketaan myös tämä yhdeksi päiväksi. Jos enintään 90 päivää kestäneellä valmismatkalla ollut vakuutettu on oikeutettu päiväkohtaiseen korvaukseen menetetyiltä matkapäiviltä ja hän on menettänyt yli puolet matkapäivistään, hän saa tämän päiväkohtaisen korvauksen sijasta halutessaan uuden matkan. Uuden matkan saa myös mukana matkustanut avio- tai avopuoliso, joka on puolison matkasairauden tai matkatapaturman vuoksi joutunut ennenaikaisesti palaamaan matkalta ja menettänyt yli puolet matkapäivistä ja jolla on ollut Goudan matkustajavakuutus. Matkan hinta on vakuutetun matkanjärjestäjälle maksama hinta ennen matkalle lähtöä Suomesta. Korvauksena annetaan uusi saman matkanjärjestäjän matka, jonka hinta ei saa ylittää keskeytyneen tai sairaalahoidon takia menetetyn matkan hintaa. Enimmäiskorvaus uudesta matkasta on STANDARD-vakuutuksessa enintään 2600 euroa uuteen matkaan oikeutettua henkilöä kohti. Uusi matka on aloitettava yhden  vuoden kuluessa keskeytyneen matkan alkamispäivästä. Uusi matka on henkilökohtainen eikä sitä voi luovuttaa toiselle.

KORVAUS LÄHIOMAISTEN MATKA- JA MAJOITUSKUSTANNUKSISTA VAIKEASTI SAIRAAN LUOKSE

Jos hoitava lääkäri matkakohteessa arvioi vakuutetun matkasairauden tai matkatapaturman vakuutetulle aiheuttaman tilan hengenvaaralliseksi korvataan matkavakuutuksesta yhden lähiomaisen välttämättömät ja kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset. Tällaiset lähiomaiselle korvattavat välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset korvataan enintään 60 päivältä ja edellyttäen, että Gouda on etukäteen hyväksynyt lähiomaisen matkan matkakohteeseen. Lähiomaisen ruokailukustannuksia korvataan enintään 15 euroa päivää kohti.

KORVAUS VAINAJAN KULJETUKSESTA KOTIIN TAI VAINAJAN HAUTAAMISESTA MATKAKOHTEESSA

Jos vakuutettu kuolee matkan aikana, korvataan vainajan kotiinkuljetuskustannukset vakuutetun kotipaikkaan. Vaihtoehtoisesti korvataan vainajan hautaamisesta matkakohteessa aiheutuneet hautaamiskustannukset, kuitenkin enintään 5000 euroon asti.

KORVAUS MATKALTA MYÖHÄSTYMISESTÄ

Myöhästyminen korvataan, jos vakuutettu ei ehdi ajoissa Suomesta ulkomaille suuntautuvan lento-, juna- bussi- tai laivamatkan alkamispaikkaan tai jatkolennon alkamispaikkaan sen vuoksi, että yleinen kulkuneuvo, jolla vakuutettu on aikonut tulla tai jolla hän on ollut tulossa edellä mainittuun paikkaan, viipyy matkalla sään, luonnonmullistuksen, teknisen vian, rikollisen teon tai viranomaisen toimenpiteen vuoksi. Tai mikäli vakuutetun käyttämä kulkuneuvo joutuu liikenneonnettomuuteen tai siihen tulee tekninen vika. Myöhästymisen johdosta korvataan tarpeelliset ja kohtuulliset kulut, joita tarvitaan matkalle mukaan pääsemiseksi. Kuluja korvataan enintään 1700 euroa, kuitenkin enintään alkuperäisen matkan hinta. Korvauksen saamiseksi edellytetään lisäksi, että vakuutettu on noudattanut matkanjärjestäjän suosituksia ja ollut viimeistään 2 tuntia ennen lähtöä matkakuvauksen mukaisessa meno- tai paluumatkan lähtöpaikassa ellei myöhästymistä aiheuttanutta äkillistä ja ennalta arvaamatonta ulkoista syytä olisi ilmaantunut.

KORVAUS LENNON MYÖHÄSTYMISESTÄ AIHEUTUVISTA VAHINGOISTA

Jos vakuutetun lento myöhästyy menomatkalla Suomesta tai paluumatkalla Suomeen yli 6 tuntia teknisen vian tai huonon sään takia, matkavakuutuksesta korvataan odotusaikana lentokentällä syntyvistä lisäkuluista 35 euroa per 6 tuntia, kuitenkin enintään 350 euroa vakuutettua henkilöä kohden.

KORVAUS PAHOINPITELYSTÄ AIHEUTUNEESTA VAHINGOSTA

Jos vakuutettu joutuu pahoinpitelyn kohteeksi matkan aikana ja vahingon aiheuttaja jää tuntemattomaksi tai vahingon aiheuttajalta ei saada vahingonkorvausta, on vakuutettu oikeutettu korvaukseen kivusta, särystä ja ansionmenetyksestä siinä laajuudessa kuin Suomessa voimassa olevan lainsäädännön mukaan korvausta maksettaisiin, kuitenkin enintään 45 000 euroon asti. Korvausta ei kuitenkaan makseta, jos vakuutettu vammautuu rikollisen tekonsa yhteydessä. Korvaus maksetaan ainoastaan, jos vahingon aiheuttaja on tuntematon tai ei voi maksaa vahingonkorvausta. Korvausta maksetaan enintään 45.000 euroon saakka. Jos vahingon aiheuttaja asetetaan syytteeseen, tulee vakuutetun vaatia vahingon aiheuttajalta vahingonkorvausta Goudan niin vaatiessa, jolloin Gouda maksaa vakuutetun oikeudenkäyntikulut.

VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO URHEILUSSA

Standard-matkavakuutus ei kata seuraavien lajien harjoittamista – vaikka se olisi vain tilapäistä ja lyhytkestoista – kuuluvat lajit korvauksen piiriin vain SUPER-matkavakuutuksessa: Kamppailu- tai kontaktilajit, kuten nyrkkeily, paini, judo tai karate; voimailulajit kuten painonnosto ja voimannosto; moottoriurheilulajit; Ilmaurheilulajit, kuten laskuvarjohyppy, purjelento, kuumailmapallolento, benjihyppy, riippuliito tai lento ultrakeveällä tai harrasterakenteisella koneella; Kiipeilylajit, kuten vuori-, kallio- tai seinäkiipeily; nopeus- tai syöksylasku;Valtameriveneily; Vuoristoon, viidakkoon, aavikolle, erämaahan tai muille asumattomille seuduille tehtävät vaellukset tai tutkimusretket. Urheilu- tai laitesukellus.

Jos vamma tai kuolema on aiheutunut laskettelusta (yli 50% matka-ajasta), kilpaurheilussa tai sen harjoittelussa, ei vakuutuksesta makseta korvausta. Kilpaurheiluksi katsotaan urheilusuoritus, joka tehdään urheiluseuran nimissä, tai mistä urheilijalle maksetaan tai mistä on mahdollista saada palkinto.

PYSYVÄ HAITTA

Enimmäiskorvaus pysyvästä haitasta on  20.000 euroa. Vakuutetulla on oikeus korvaukseen pysyvästä haitasta, joka vakuutetulle aiheutuu matkatapaturman vuoksi. Korvaus pysyvästä haitasta maksetaan, jos matkalla sattunut matkatapaturma johtaa kolmen vuoden kuluessa matkatapaturmasta vakuutetun pysyvään lääketieteellisesti osoitettavaan haittaan, edellyttäen että matkatapaturmasta on kulunut vähintään 12 kuukautta ja pysyvän haitan haitta-aste on vahvistettu lopullisesti.

TAPATURMAN AIHEUTTAMA KUOLEMA

Oikeus kuolinkorvaukseen syntyy, kun vakuutettu kuolee matkavakuutuksen voimassaoloaikana matkatapaturman seurauksena. Korvauksena maksetaan matkatapaturman sattuessa voimassaollut vakuutusmäärä. Kuolemantapauksen korvaussummasta vähennetään samasta tapaturmasta mahdollisesti maksettu pysyvän haitan korvaus. Alle 15-vuotiaiden lasten kohdalla tässä tarkoitettu vakuutusmäärä on 1700 euroa. Kuolinkorvauksen maksamista varten korvauksenhakijan on toimitettava Goudalle vakuutetun kuolintodistus, poliisitutkintapöytäkirja ja virallinen selvitys edunsaajista. Vakuutus ei korvaa mikäli vakuutettu kuolee sen jälkeen kun matkatapaturmasta on kulunut yli kolme vuotta.

KORVAUS MATKATAVAROITA KOHDANNEISTA ESINEVAHINGOISTA

Matkavakuutuksesta korvataan vakuutetun matkatavaroille matkan aikana äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vakuutustapahtumasta aiheutuneet suorat esinevahingot. Matkatavaroiksi luetaan vakuutetun matkalle mukaansa ottama henkilökohtainen yksityisomaisuus, matkalla hankittu omaisuus sekä omaisuus, jonka vakuutettu on lainannut matkaa varten omaa henkilökohtaista käyttöään varten. Käteinen raha, maksuvälineet ja arvopaperit korvataan kuitenkin rajoitetusti, Käteiseksi rahaksi, maksuvälineiksi ja arvopapereiksi luetaan käyvät kolikot, setelit, matkaliput, passit, bensiini- ja ravintolakupongit, hissiliput ja green fee –kortit. Vakuutus korvaa matkatavarat enintään 700 euroon saakka (raha, arvopaperit ja maksuvälineet enintään 100 euroa). Matkatavaroiksi ei lasketa eläimiä, moottoriajoneuvoja, asuntovaunuja, muita hinattavia kulkuvälineitä, veneitä, muita vesillä kulkevia aluksia, eikä ilmaaluksia ja näihin liittyviä varusteita. Matkatavaroiksi ei myöskään lasketa ansiotyövälineitä, telekopio- ja kopiokoneita. Vahingoittuneesta omaisuudesta korvataan ensisijaisesti korjauskustannukset, jos omaisuuden korjaaminen on mahdollista. Korjauskustannuksina maksetaan kuitenkin korkeintaan omaisuuden arvo vahingoittumishetkellä.

MATKATAVAROIDEN MYÖHÄSTYMINEN

Vakuutus korvaa välttämättömyystarvikkeiden hankintakustannukset silloin, kun kuljetettavaksi jätetty matkatavara myöhästyy vähintään kaksi tuntia vakuutetun saapumisesta menomatkalla matkakohteeseensa. Matkavakuutuksesta korvataan enintään 90 euroa jokaista alkanutta vuorokautta kohti, kuitenkin yhteensä enintään 360 euroa vakuutettua kohti. Vakuutus ei korvaa tarvikkeiden hankintakustannuksia sen jälkeen kun matkatavarat ovat saapuneet kohteeseen.

VASTUUVAKUUTUS

Vastuuvakuutus korvaa vakuutetun matkalla toiselle huolimattomalla menettelyllään aiheuttamat henkilö- ja esinevahingot enintään STANDARD vakuutuksesta 200 000 euroa. Vastuuvakuutuksesta korvataan edellä mainituilla edellytyksillä myös mahdollisesti aiheutuneet vakuutetun ja vahinkoa kärsineen asianajo- ja oikeudenkäyntikulut. Kaikkien kustannuksien täytyy olla Goudan hyväksymiä ennen korvaushakemusta. Kaikissa vastuuvakuutuskorvauksissa on 50 euron omavastuu.

OIKEUSTURVAVAKUUTUS

Oikeusturvavakuutuksesta korvataan vakuutetulle matkalla yksityishenkilönä ja matkustajan ominaisuudessa aiheutuneet välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut riita- ja rikosjutuissa enintään 9000 euroon saakka. Kaikissa korvauksissa on omavastuu 15%, kuitenkin vähintään 150 euroa. Täyden korvauksen edellytyksenä on, että Goudalla tai tämän valtuutetulla edustajalla on mahdollisuus etukäteen hyväksyä vakuutetun valitsema lainopillinen asiamies.

KENELLE VAKUUTUS MYÖNNETÄÄN?

Matkavakuutukset voidaan myöntää henkilölle, joka asuu vakituisesti Suomessa. Matkustajavakuutuksen myöntämiseen vaaditaan lisäksi voimassaoleva Kela-kortti. Standard matkustajavakuutus myönnetään alle 60-vuotiaille henkilöille.

KUINKA TEEN VAHINKOILMOITUKSEN?

Vahinkoilmoitus tehdään matkan jälkeen lähettämällä korvaushakemus Goudalle. Korvaushakemuksia saat soittamalla Goudalle tai osoitteesta www.gouda.fi

GOUDA MATKAVAKUUTUS

MALMIN KAUPPATIE 8 A, 00700 HELSINKI

PUHELIN: 0207 436 400
FAKSI: 0207 436 401
WWW.GOUDA.FI


Osa Gjensidige-ryhmää
Gjensidige Forsikring ASA, Norja Y-tunnus 995 568 217