VAKUUTUKSEN PERUUTTAMINEN JA IRTISANOMINEN

Vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana. Irtisanominen on suoritettava kirjallisesti. Muu irtisanominen on mitätön. Jos vakuutuksenottaja ei ole määrännyt vakuutuksen päättymisaikaa, vakuutus päättyy, kun irtisanomista koskeva ilmoitus on annettu tai lähetetty vakuutuksenantajalle. Irtisanomisoikeutta ei kuitenkaan ole, jos vakuutussopimuksen sovittu voimassaoloaika on lyhyempi kuin 30 päivää.
Vakuutusmaksua ei kuitenkaan palauteta erikseen, jos palautettava maksu on vähemmän kuin vakuutussopimuslaissa mainittu euromäärä.

Peruutukset ja irtisanomiset tulee toimittaa kirjallisesti Goudalle.
Gouda Matkavakuutus
Malmin kauppatie 8 A
00700 Helsinki

VAKUUTUSYHTIÖN IRTISANOMISOIKEUS

Vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana, jos: 1) vakuutuksenottaja tai vakuutettu on ennen vakuutuksen myöntämistä antanut vääriä tai puutteellisia tietoja ja jos vakuutuksenantaja oikean asianlaidan tuntien ei olisi vakuutusta myöntänyt; 2) vakuutuksenottajan tai vakuutetun vakuutuksenantajalle sopimusta päätettäessä ilmoittamissa olosuhteissa tai vakuutuskirjaan merkityssä asiantilassa on vakuutuskauden aikana tapahtunut sellainen olennaisesti vahingonvaaraa lisäävä muutos, jota vakuutuksenantajan ei voida katsoa ottaneen lukuun sopimusta päätettäessä; 3) vakuutettu on tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyönyt suojeluohjeen noudattamisen; 4) vakuutettu on tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta aiheuttanut vakuutustapahtuman; tai 5) vakuutettu on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut vakuutuksenantajalle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutuksenantajan vastuun arvioimisen kannalta. Vakuutuksenantajan on irtisanottava vakuutus kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä saatuaan tiedon irtisanomiseen oikeuttavasta perusteesta. Vakuutus päättyy kuukauden kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä.

MUUTOKSENHAKU KORVAUSPÄÄTÖKSEEN

Jos haluat vakuutusasiassasi päätöksestä lisätietoa tai olet siihen tyytymätön, ota ensisijaisesti yhteyttä puhelinpalveluumme numeroon 0207 436 400.

Jos vakuutuksenottaja tai korvauksenhakija epäilee virhettä vakuutusyhtiön päätöksessä, hänellä on oikeus saada lähempää tietoa seikoista, jotka ovat johtaneet ratkaisuun. Vakuutusyhtiö oikaisee päätöksen, jos uudet selvitykset antavat siihen aihetta.

Jos yhteydenotto vakuutusyhtiöön ei selvitä asiaa, voit kysyä neuvoa ja opastusta Kuluttajien vakuutustoimistosta tai pyytää ratkaisusuositusta lautakunnista.

KÄRÄJÄOIKEUS

Jos vakuutusksenottaja tai korvauksenhakija ei tyydy vakuutusyhtiön päätökseen, hän voi panna vireille kanteen vakuutusyhtiötä vastaan. Kanne voidaan panna vireille joko asianosaisen Suomessa olevan kotipaikan käräjäoikeudessa tai vakuutusyhtiön kotipaikan käräjäoikeudessa. Kanne vakuutusyhtiön tekemään päätöksen johdosta on nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asianomainen sai kirjallisen tiedon vakuutusyhtiön päätöksestä ja tästä määräajasta. Määräajan kuluttua umpeen oikeutta kanteen nostamiseen ei enään ole.

TIEDONANTOVELVOLLISUUS

Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee ennen vakuutuksen myöntämistä antaa oikeat ja täydelliset vastaukset vakuutuksenantajan esittämiin kysymyksiin, joilla voi olla merkitystä vakuutuksenantajan vastuun arvioimisen kannalta. Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee lisäksi vakuutuskauden aikana ilman aiheetonta viivytystä oikaista vakuutuksenantajalle antamansa, vääriksi tai puutteellisiksi havaitsemansa tiedot.

Tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti
Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on vahinkovakuutusta täyttäessä menetellyt vilpillisesti tiedonantovelvollisuudessa, vakuutussopimus ei sido vakuutuksenantajaa. Vakuutuksenantajalla on oikeus pitää suoritetut vakuutusmaksut, vaikka vakuutus raukeaisi.

Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa, korvausta voidaan alentaa tai se evätä.
Vakuutuksenantaja on vastuusta vapaa, jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa ja vakuutuksenantaja ei olisi lainkaan myöntänyt vakuutusta siinä tapauksessa, että oikeat ja täydelliset vastaukset olisi annettu. Jos vakuutuksenantaja tosin olisi myöntänyt vakuutuksen mutta ainoastaan korkeampaa maksua vastaan tai muutoin toisilla ehdoilla, kuin oli sovittu, vakuutuksenantajan vastuu rajoittuu siihen, mikä vastaa sovittua vakuutusmaksua tai niitä ehtoja, joilla vakuutus olisi myönnetty.

Matkavakuutuksen ostaminen
Voit tilata Goudan vakuutuksen seuraavilla tavoilla:

Kaikki hinnat ovat euroissa.

Vakuutuksen ostaminen
Olet ostanut vakuutuksen vasta kun vakuutus on maksettu.

Vakuutuksen maksaminen
Maksaessasi pankki- tai luottokortilla, on väärinkäyttö estetty ja sivumme määräysten mukaisesti suojattu. Sinulla on mahdollisuus peruuttaa maksu kun vastaanotat maksulaskelman.

Voit suorittaa maksun seuraaville tavoilla:

  • pankkikortilla
  • luottokortilla

Vakuutustodistus ja vakuutusehdot
Tilatessasi vakuutuksen saat vakuutustodistuksen suomenkielisenä. Halutessasi vakuutustodistuksen englanninkielisenä ota yhteyttä toimistoomme.

Täydelliset vakuutusehdot
Täydelliset vakuutusehdot saat sivuiltamme www.gouda.fi. Voit myös soittaa Goudan toimistoon niin postitamme täydelliset ehdot sinulle.

Vuosivakuutuksen lisäkuukaudet
Vuosivakuutus on voimassa 12 kuukautta ja kattaa kaikki alle kolme kuukautta kestävät yhtäjaksoiset ulkomaanmatkat. Jos matka kestää yhtäjaksoisesti kauemmin, vakuutukset päättyvät tällaisen matkan osalta kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun matka Suomesta alkoi. Lisäsopimuksesta ja –maksusta vakuutukset ovat voimassa myös siltä osin kuin matka-aika ylittää kolme kuukautta. Lisävakuutusta varten on annettava kirjallinen terveysselvitys, joka Goudan tulee hyväksyä ennen matkaa.
Lisäkuukaudet tulee ostaa ennen lähtöä Suomesta.

Lisäkuukausien palautus
Mikäli kotiinpaluusi tapahtui suunniteltua aikaisemmin ja sinulta jäi käyttämättä lisäkuukausia kokonaisuudessaan voimme palauttaa sinulle käyttämättä jääneen osuuden.

Sinun tulee kirjallisesti ilmoittaa Goudalle vakuutuksen takaisinmaksusta viimeistään 14 vuorokauden kuluessa kotiinpaluustasi. Sinun tulee liittää hakemukseen matkatosite paluusta Suomeen ja tilinumerosi.

VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLON EDELLYTYKSET
Sinun tulee täyttää vakuutuksen voimassaolon edellytykset, jotta vakuutuksesi on voimassa. Tarkista erityisesti että:

  • Sinulla on voimassaoleva Kela-kortti
  • Asut vakituisesti Suomessa
  • Ikäsi täyttää vakuutuksen ehdot
  • Vakuutuksesi kattaa kaikki maat joihin matkustat
  • Lisäkuukausia varten täyttämäsi terveysselvitys on hyväksytty Goudassa

Lisätietoa saat vakuutusehdoista jotka löytyvät www.gouda.fi.

Jos epäilet että et täytä kaikkia vaatimuksia, ota epäröimättä yhteyttä Goudaan

Gouda Matkavakuutus
Malmin kauppatie 8 A
00700 Helsinki

Puh.: 0207 436 400
Faksi.: 0207 436 401
Sähköposti: gouda@gouda.fi
Kotisivut: www.gouda.fi

Osa Gjensidige-ryhmää
Gjensidige Forsikring ASA, Norja Y-tunnus 995 568 217